Helgkurs: En andlig åskådning för individualismens tidsålder

Mänsklighetens utveckling går i långa cykliska perioder drivna av andliga världsimpulser. Genom kulturella perioder som följer på varandra blir vår verklighetsuppfattning stegvis alltmer i kontakt med livet. De olika perioderna har var sina andliga grundvalar som påverkar hur vi tänker, hur vi ser på sanning och moral och hur vi bygger våra samhällen.

I varje kulturepok är synen på vad livet är – och därmed vad det gudomliga är – centralt. Gudsbegreppet är ett koncentrat av den världskänsla som genomsyrar kulturen. När en gammal epok förlorat sin inspirationskraft överges den av människorna och de börjar söka andlig näring från nya källor.

Det är i en sådan övergångsperiod vi befinner oss just nu. Den kristna världsbild som bygger på det gamla och det nya testamentet håller på att förlora sitt grepp och en ny form av kristendom är i sin linda. Denna nya världsåskådning är trots att den är en fortsättning på de gamla andliga impulserna en total omvändning av många centrala synsätt; övergången från en transcendental till en immanent gudsbild är den viktigaste delen i detta.

Det vi lämnar är en auktoritär och hierarkisk världsordning där en enda sanning, moral och estetik står i fokus. Ett samhälle där makt, position, etnicitet och kön avgör vad som är relevant och bör ha tolkningsföreträde. I den nya kulturen som vi ännu bara anar, kommer alla kreativa impulser från individens inre. Det som skall bygga framtidens värld är inte någon kraft från ovan, det är varje människas inneboende gudagnista.

Hur kommer denna övergång, denna upp-och-nedvändning av livet, att gå till? Kan inte alla människors totala frihet leda till kaos? Vad finns det att känna sig trygg med när ingen längre talar om för oss hur vi skall tänka och handla? Här finns det mycket att diskutera och reflektera över. Vi hoppas kunna göra detta under denna kurs i gudsbegreppets förvandlingar.

Mer info: http://martinuscentervarnhem.se/?page_id=956

Information om aktivitet
Datum: 08/05/2020 - 10/05/2020
Tid: Hele dagen
Plats: Kosmosgården
Föreläsare: Harald Berglund, Micael Söderberg og Max Käck
Typ: Kurser
Ansvarig: Martinus Center Varnhem

Lägg till elektronisk kalender: Google Kalender eller iCal.
Kommande aktiviteter (Kosmosgården):
Publicerad i Kurser